Podmínky použití

Vítáme Vás na internetových stránkách www.servier.cz. Užitím těchto stránek potvrzujete, že jste se seznámili s uvedenými právními podmínkami, a zavazujete se k jejich dodržování. Obsah tohoto sdělení se může měnit, a proto Vás žádáme o pravidelné sledování uvedených právních podmínek.

1. Duševní vlastnictví

1.1. Tyto stránky (dale jen „Stránky“) jsou ve vlastnictví LES LABORATOIRES SERVIER, společnosti s akciovým kapitálem ve výši 34.590.852 eur, zapsané v Obchodním rejstříku Nanterre pod číslem / 085 480 796 na adrese 50 rue Carnot (92284) Suresnes, Francie.

LES LABORATOIRES SERVIER je společnost SERVIER. Editorem stránek společnosti SERVIER je pan Olivier GRYSON, ředitel Odboru elektronických informací. Tyto Stránky spravuje Praxis

1.2. Celková struktura stránek stejně jako software, texty, obrázky, pohyblivé či nepohyblivé, know-how a další prvky vytvářející Stránky jsou výhradním vlastnictvím LES LABORATOIRES SERVIER a jsou chráněny platnými právními předpisy z oblasti duševního vlastnictví. Z tohoto důvodu se bez výslovného souhlasu společnosti SERVIER zakazuje jakýmkoliv způsobem kopírovat či napodobovat Stránky, a to jak vcelku, tak částečně, a takové jednání je nedovolené. Totéž platí pro databáze, které se nacházejí na internetových stránkách vytvořených společností SERVIER a chráněných autorskými právy. Ochranné známky společnosti SERVIER a jejích partnerů jsou spolu s označeními zobrazenými na těchto stránkách platnými ochrannými známkami. Jakákoliv reprodukce – úplná či částečná – těchto známek a označení vytvořená z prvků zobrazených na těchto stránkách se bez výslovného souhlasu společnosti LES LABORATOIRES SERVIER zakazuje.

2. Technické informace

Potvrzujete, že máte dovednosti nutné k přístupu a užívání těchto stránek a zkontrolovali jste, že používané nastavení Vašeho počítače neobsahuje viry a nachází se v dobrém technickém stavu. Dále potvrzujete, že jste byli informováni o tom, že přítomné stránky jsou dostupné 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, vyjma nepředvídatelných událostí spojených s vyšší mocí, problémů s počítačem, problémů souvisejících se stavbou telekomunikačních sítí či technických problémů. SERVIER může přerušit provoz těchto stránek z důvodů údržby.

3. Co je potřeba vědět o webu

Je velmi obtížné stoprocentně zaručit bezpečnost dat přenášených po internetu. Ačkoliv činíme všechna potřebná opatření k ochraně osobních údajů, nemůžeme zajistit ani garantovat úplnou bezpečnost údajů přenášených přímo či skrze tyto on-line služby. Údaje proto poskytujete na vlastní riziko, i když činíme vše potřebné k okamžitému zajištění jejich bezpečnosti.

4. Obsah stránek

SERVIER poskytuje praktické informace (data kongresů, konferencí, sympozií atd.), nástroje pro vzdělávání, informace z oblasti zdravotnictví a tiskové zprávy z oboru. Takové informace nespadají do kategorie právních či zdravotních sdělení. S dotazy ohledně zdravotního stavu se vždy obracejte na lékaře či lékárníka. Veškeré informace nebo dokumenty obsažené na Stránkách jsou poskytnuty „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky, ať už výslovné, nebo implicitní.

5. Omezení odpovědnosti

Přes veškerou péči, se kterou SERVIER kontroluje tyto informace a nástroje, SERVIER nemůže zaručit přesnost, správnost a aktuálnost obsahu Stránek. Z toho důvodu SERVIER nemůže nést jakoukoli odpovědnost, pokud jde o nesprávnost, nedostupnost těchto informací a/nebo přítomnost virů na svých stránkách. Rovněž tak za obsah článků uveřejněných on-line odpovídají pouze jejich autoři. Zachovejte si vlastní klinický pohled a buďte uvážliví. SERVIER nenese odpovědnost za:

  • jakoukoliv nepřesnost či opomenutí v informování na Stránkách;
  • jakoukoliv škodu vyplývající z neoprávněného vniknutí třetí strany na Stránky, v jehož důsledku dojde k pozměnění jejich obsahu a/nebo informací;
  • jakoukoliv škodu vyplývající z přístupu nebo z nemožnosti přístupu na Stránky, z jejich užití (včetně jakékoliv škody spojené s virem, který by mohl poškodit Váš počítačový systém) a/nebo z informací poskytnutých na Stránkách.

6. Oddíl Stránek vyhrazený pro zdravotnické pracovníky

Tyto stránky sestávají ze dvou částí:

  • První část, určená pro širokou veřejnost a tudíž volně přístupná;
  • Druhá část, vyhrazená pouze pro zdravotnické pracovníky, tj. pro lékaře, lékárníky a další, a přístupná pouze na základě hesla, po prohlášení uživatelem internetu, že on/ona má tuto kvalifikaci, neboť tato část může obsahovat reklamy na léčiva

7. Vaše povinnosti uživatele

7.1. Respektování ostatních Jste povinni dodržovat platné zákony (zejména zákony o ochraně soukromí a ochraně osobních údajů). V konkrétních případech nebudete nevhodným způsobem shromažďovat a nakládat s dostupnými osobními informacemi a v obecné rovině se vyvarujete všech pomlouvačných, provokativních, zlomyslných a výhrůžných komentářů, vzkazů a výrazů, které by mohly poškodit soukromí, pověst, úctu, image a city jiného uživatele či jakékoliv jiné osoby.

7.2. Hypertextové odkazy Na těchto stránkách zřízené hypertextové odkazy na jiné internetové zdroje, zejména na jejich partnery, podléhají předchozímu výslovnému schválení. SERVIER se snaží uvádět odkazy pouze na stránky, které nejsou v rozporu s platnými zákony. Obsah takových stránek však SERVIER nemůže ovlivnit a proto nenese odpovědnost za informace na nich uvedené. Uživatelé a návštěvnici těchto stránek nemohou zřídit hypertextový odkaz na tyto stránky bez předchozího výslovného souhlasu společnosti LES LABORATOIRES SERVIER.

8. Jaký druh informací se shromažďuje?

Zdravotnické pracovníky žádáme na těchto Stránkách o poskytnutí údajů (zejména jejich jména, adresy, e-mailu, profese), které nám umožní zasílat jim požadovanou dokumentaci a stáhnout vybrané dokumenty a letáky. Pokud si nepřeje dostávat dokumenty nebo využívat našich služeb, můžete navštěvovat část Stránek bez nutnosti uvádět svou totožnost či se registrovat. V případě, že nás budete kontaktovat e-mailem, bude Vaše e-mailová adresa automaticky uložena, což nám umožní odpovědět na Váš e-mail.

9. Pro koho jsou shromážděné informace určeny?

Vaše osobní údaje shromážděné na Stránkách jsou určeny útvarům a společnostem SERVIER, které odpovídají za reakce na Vaše podněty. Vaše IP adresa je určena pracovníkům Útvaru na zpracování dat (Data Processing Service) se zvláštním oprávněním pro zpracovávání takových informaci a s povinností zachovávat profesionální mlčenlivost.

10. Jak využít svého práva přístupu a práva provádění oprav

V souladu s francouzským zákonem č. 78-17 ze dne 6.1.1978 jste oprávněni mít přístup, vznést námitky či žádat o úpravu Vašich osobních dat elektronicky na adresu: webmaster@servier.com či poštou na adresu: p. Olivier GRYSON, SERVIER INTERNATIONAL, 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes cedex, Francie. V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních dat se jedná o individuální právo uplatnitelné pouze osobou, které se dané údaje týkají: příslušný útvar proto z bezpečnostních důvodů prověří Vaši totožnost, aby se zabránilo sdělení důvěrných údajů o Vás jiné osobě. V případě opravy Vám na základě pouhé žádosti zašleme kopii opravené verze Vašich údajů.

11. Další informace

Pokud požadujete další informace, kontaktujte prosím p. Oliviera Grysona poštou na adresu: SERVIER INTERNATIONAL 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes cedex, Francie či e-mailem

12. Platné právní předpisy a soudní příslušnost

Tyto Stránky se řídí zákony Francie. Všechny spory budou vedeny před příslušnými soudy v Nanterre (Francie).

Váš prohlížeč je zastaralý!

Pro správné zobrazení těchto stránek aktualizujte svůj prohlížeč. Aktualizovat prohlížeč nyní